نتیجه‌ای یافت نشد
تومان

نتیجه‌ای یافت نشد

دباغی چیست

 فرایند دباغی ,پوست فساد پذیر را به ماده طبیعی پایدار,دائمی و انعطاف پذیرکه چرم طبیعی نام دارد تبدیل می کند

 

مراحل دباغی